ИМОТ № 002011

Галерия

Описание

Мария Георгиева Шукерова – постоянен синдик на ЕТ „МЛАДЕН ТРЕНЕВ“ /в несъстоятелност/, с ЕИК: 101081006, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Петрич, гр. Петрич, ул. „Сандо Китанов“ № 15, обявен в несъстоятелност по т. д. № 112/2014 г. по описа на Окръжен съд – гр. Благоевград, на основание чл. 718 от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение № 904198/06.11.2020 г. на съда по несъстоятелността на 26.11.2020 г. от 12:00 часа  в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Христо Белчев” № 10А, ет. 2, ап.4, ще се проведе продажба на следното недвижимо имущество, собственост на длъжника, а именно:

ИМОТ № 002011 /две хиляди и единадесет/, находящ се в местността „Лъката“ от масив 2 /втори/, парцел 11 /единадесет/ по плана на земеразделяне на с. Габрене, общ. Петрич, целият с площ от 8 994 кв. м. /осем хиляди деветстотин деветдесет и четири квадратни метра/, ведно с построената в имота: Масивна сграда – Бензиностанция с разгърната застроена площ от 93,44 кв. м. /деветдесет и три цяло и четиридесет и четири квадратни метра/, състояща се от входно антре, стая за работници, стая за трезор, магазин за петролни продукти, мазе включително санитарен възел с баня и тоалетна, стая-склад и стая за почивка: при съседи на поземления имот по документи за собственост: имот №002004 – нива на наследници на Перо Тасев; имот №002009 – нива на наследници на Божин Стоянов; имот №000316 – полски път; имот №002007 – нива на наследници на Тильо Стоянов; имот №000004 – дере – общинска собственост и съседи по скица № Ф00631/16.09.2006 г. на ОС „Земеделие“ – гр. Петрич: имот №002004 – нива на наследници на Перо Тасев Стоянов; имот №002017 – нива на наследници на Божин Стоянов Танчев; имот №002018 – нива на наследниците на Стоян Китанов Златанов; имот №001134 – нива на наследници на Стоян Китанов Златанов; имот №001130 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот №000004 – дере, овраг, яма – общинска собственост и имот №002007 – нива на наследниците на Тильо Стоянов Танчев.

Началната цена на имота е в размер на  85 000.00 лв. /осемдесет и пет хиляди лева/.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Христо Белчев” № 10А, ет. 2ап.4.    Оглед на имуществото може да бъде извършван след предварителна уговорка със синдика.

За участие в наддаването се внася задатък в размер 10 на сто от началната цена на имуществото, за което се участва в търга, по особената банкова сметка на длъжника, а именно:

IBAN: IBAN BG 03 BPBI 7940 7080 4611 01BIC: BPBIBGSF

Лицата, които проявяват интерес към закупуването на процесния имот следва да подадат заявление за участие в канцеларията на синдика – гр. София, ул. „Христо Белчев” № 10, ет. 2, ап. 4. Заявлението следва да съдържа:

-три имена/наименование на юридическото лице, ЕГН/ЕИК,  адрес/седалище и адрес на управление, а така също и телефон за кореспонденция;

-описание на вещта във връзка, с който се прави офертата;

-предложената от тях цена, посочена с цифри и с думи, не по-ниска от началната.

В плика с офертата си  всеки от участниците следва да приложи доказателство за платен депозит. До участие в наддаването се допускат само кандидати, чиито депозити са постъпили по упоменатата по-горе банкова сметка до 16:00 часа на 25.11.2020 г.

Към предложението оферентите трябва да приложат: доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник; удостоверение за актуално състояние. Предложенията се подават в канцеларията на синдика в деня на продажбата – 26.11.2020 г. от 10:00 часа до 11:00 часа.

Пликовете ще бъдат отворени от синдика, по реда на тяхното постъпване, на 26.11.2020 г. в 12:00 часа в присъствието на явилите се оференти. Невалидни са предложения за продажна цена по-ниска от посочената начална такава в обявлението, както и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават.

За купувач се обявява този оферент, който е предложил най-високата цена за вещта или правото. В 3-дневен срок от съставяне на протокола, всеки оферент ще бъде писмено уведомен, за това дали е обявен или не за купувач на имуществото.

Обявеният купувач следва в срок от 7/седем/ дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се кани оферентът, предложил следващата най – висока цена и така при нужда до изчерпване на всички оференти, направили действителни предложения.

Договор за покупко-продажба на имуществото ще бъде сключен с оферента, предложил най-изгодни условия.

Разходите за държавна такса, съдебни такси, банкови комисионни и др. се поемат от купувача.

Владението ще бъде предадено на купувача от синдика, след влизане в сила на постановлението за възлагане, заплащане на таксите за прехвърляне на имота и представяне на удостоверение за извършено вписване на постановлението.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

За допълнителна информация: тел. 0879 207 725.


  • Площ: 8 994 кв. м m2

  • Синдик: Мария Шукерова

  • Срок: Понеделник 09, Ноември 2020 - Четвъртък 26, Ноември 2020

  • Обявяване на: Понеделник 09, Ноември 2020

  • Начална цена: 85000.00 BGN