УПИ/ПИ/ Книжарница № 14

Галерия

Описание

Мария Георгиева Шукерова – постоянен синдик на Пластмасови изделия“ АД, ЕИК 812235868, със седалище и адрес на управление: обл. Бургас, гр. Средец, ул. „Спартак“ № 3., регистрирано по ф. д. № 7114 /1991 г., в производство по несъстоятелност по т. д. № 165/2013 г. по описа на Бургаски окръжен съд, ТО, на основание чл. 717а – 717е от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение № 260298 на съда по несъстоятелността от 28.10.2020 г., на 15.12.2020 г. от 13:00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Христо Белчев” № 10, вх. А, ет. 2, ап. 4, ще се проведе продажба на следното недвижимо имущество собственост на длъжника, а именно:

1. УПИ/ПИ/ Книжарница № 14 /четиринадесет/, с площ от 220,50 кв. м. /двеста и двадесет цяло и петдесет/ заедно с 13,46% /тринадесет цяло четиридесет и шест стотни процента/ ид. ч. от общите части на сградата или 16,60 кв. м. /шестнадесет цяло и шестдесет/ от общите части на сградата и право на строеж върху държавна земя с площ 237,10 кв. м. /двеста тридесет и седем цяло и десет/, разположена на първи етаж в имот № 501.202, ЕКАТТЕ: 17974, одобрен със заповед № РД-09-166 от 24.09.1986 г., представляващ жилищен блок № 23 находящ се в гр. Средец, кв. 4, парцел № IV, пл. № 202 по плана на града, ул. “Димитър Кичев“, бл.23, при съседи: улица 501.9512.

Определената начална цена, видно от представената по делото и изготвена за целите на производството оценка, е в размер на 90 762.00 лв. /деветдесет седемстотин шестдесет и два лева/.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в ул. „Христо Белчев” № 10, вх. А, ет. 2, ап. 4Оглед на имуществото може да бъде извършван след предварителна уговорка със синдика.

За участие в наддаването се внася задатък в размер 10 на сто от оценката на имуществото, за което се участва в търга, по особената банкова сметка на длъжника:

IBAN:  BG 27 BPBI 8170 7905 3625 22, BIC BPBIBGSF

Лицата, проявяващи интерес към закупуването на процесните недвижими вещи следва да отправят писмените си предложения до синдика в запечатан плик, като посочат:

– три имена/наименование на юридическото лице, ЕГН/ЕИК, адрес/седалище и адрес на управление, а така също и телефон за кореспонденция;

– точния актив във връзка, с който се прави офертата;

– предложената от тях цена, посочена с цифри и с думи, не по-ниска от началната;

– решение на компетентния орган на дружеството за закупуване на процесното имущество.

В плика с офертата си  всеки от участниците следва да приложи доказателство за платен задатък. До участие в наддаването се допускат само кандидати, чиито задатъци са постъпили по упоменатата по-горе банкова сметка до 17:00 часа на 14.12.2020 г.

Към предложението оферентите трябва да приложат: доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник; удостоверение за актуално състояние. Предложенията се подават в канцеларията на синдика, в деня на продажбата – 15.12.2020 г.  от 11:30 до 12:30 часа.

Пликовете ще бъдат отворени от синдика, по реда на тяхното постъпване, на 15.12.2020 г. в присъствието на явилите се оференти. Невалидни са предложения за продажна цена по-ниска от посочената начална такава в обявлението, както и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават.

За купувач се обявява този наддавач, който е предложил най-високата цена за движимите вещи. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от синдика, за което се съставя протокол, който се подписва от него и явилите се наддавачи.

Обявеният купувач следва в срок от 7 дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавачът, предложил следващата най – висока цена и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.

Съгласно разпоредбите на чл. 717з ТЗ когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, съдът с постановление му възлага движимите вещи в деня, следващ деня на плащането.

Разходите за държавна такса, съдебни такси, банкови комисионни и др. се поемат от купувача.

Купувачът ще бъде въведен във владение от синдика след влизане в сила на постановлението за възлагане.

За допълнителна информация: тел. 0897091541./Мария Шукерова/


  • Площ: 220.50к.м m2

  • Синдик: Мария Шукерова

  • Срок: Понеделник 09, Ноември 2020 - Вторник 15, Декември 2020

  • Обявяване на: Понеделник 09, Ноември 2020

  • Начална цена: 90762.00 BGN