УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ УПИ – XXVII

Галерия

Описание

Мария Георгиева Шукерова – постоянен синдик на „ПЛЕВЕНСКИ ХЛЯБ“ ООД- в несъстоятелност, с ЕИК 114595274, със седалище и адрес на управление: област Плевен, гр. Плевен 5800, ул. „Българска авиация“ № 1, в производство по несъстоятелност по т. д. № 229/2016 г. по описа на Русенски окръжен съд, ТО, на основание чл. 718 от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно взетото решение на Събранието на кредиторите на горепосоченото дружество в несъстоятелност от 14.07.2020 г. и Разпореждане № 260075/27.08.2020 г. на съда по несъстоятелността, на 01.12.2020 г. от 12:00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Христо Белчев” № 10А, ет. 2, ап. 4, ще се проведе продажба на следното недвижимо имущество собственост на длъжника, а именно:

 1.УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ УПИ – XXVII /двадесет и седем/, кв. 604 /шестстотин и четири/ по плана на гр. Плевен, находящ се в гр. Плевен, ул. „Българска авиация“ № 1 /едно/, с площ от 1,320.00 кв. м. /хиляда триста и двадесет квадратни метра/, при съседи на имота: северозапад парцел I, югоизток – парцел XXVIII, югозапад – парцел XLIV и  XVIII, и северозапад – парцел XXIV, в кв. 604 /шестстотин и четири/, който УПИ – XXVII представлява Поземлен имот с идентификатор с идентификатор 56722.651.108 /пет шест седем две две точка шест пет едно точка едно нула осем/, с адрес: област Плевен, община Плевен, гр. Плевен, ул. „Българска авиация“ № 1 /едно/, с площ: 1,362.00 кв. м. /хиляда триста шестдесет и два квадратни метра/, вид територия: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар номер: 1122, квартал 604, парцел XXVII, при съседи: 56722.651.110, 56722.651.109, 56722.651.106, 56722.651.107, 56722.651.500, 56722.651.111, съгласно кадастралната и карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-56/18.09.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, заедно с построените в имота 3 /три/ сгради, а именно:

1. Сграда с идентификатор 56722.651.108.1 /пет шест седем две две точка шест пет едно точка едно нула осем точка едно/, с адрес: област Плевен, община Плевен, гр. Плевен, ул. „Българска авиация“ № 1 /едно/, със застроена площ: 295.00 кв. м. /двеста деветдесет и пет квадратни метра/, функционално предназначение: промишлена сграда, брой етажи: 2 /два/, съгласно кадастралната и карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-56/18.09.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед за изменение на КККР № 18-7153-27.08.2018/27.08.2018 г. на Началника СГКК – Плевен;

2. Сграда с идентификатор 56722.651.108.2 /пет шест седем две две точка шест пет едно точка едно нула осем точка две/, с адрес: област Плевен, община Плевен, гр. Плевен, ул. „Българска авиация“ № 1 /едно/, със застроена площ: 85.00 кв. м. /осемдесет и пет квадратни метра/, функционално предназначение: промишлена сграда, брой етажи: 1 /един/, съгласно кадастралната и карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-56/18.09.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК;

3. Сграда с идентификатор 56722.651.108.3 /пет шест седем две две точка шест пет едно точка едно нула осем точка три/, с адрес: област Плевен, община Плевен, гр. Плевен, ул. „Българска авиация“ № 1 /едно/, със застроена площ: 50.00 кв. м. /петдесет квадратни метра/, функционално предназначение: промишлена сграда, брой етажи: 1 /един/, съгласно кадастралната и карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-56/18.09.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

С начална цена на имуществото в размер на 118 092.09/сто и осемнадесет хиляди деветдесет и два лева и девет стотинки/.

Стъпката за наддаване за горепосоченото имущество е в размер на 10 % задатък.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Христо Белчев” № 10А, ет. 2, ап. 4Оглед на имуществото може да бъде извършван след предварителна уговорка със синдика.

За участие в наддаването се внася задатък в размер 10 на сто от началната цена на имуществото, за което се участва в търга, по особената банкова сметка на длъжника, а именно:

IBANBG93 BPBI 79235071296501, BIC BPBIBGSF

Лицата, проявяващи интерес към закупуването на процесните имоти следва да подадат заявление за участие в канцеларията на синдика – гр. София, ул. „Христо Белчев” № 10А, ет. 2, ап. 4. Заявлението трябва да съдържа:

– три имена/наименование на юридическото лице, ЕГН/ЕИК,  адрес/седалище и адрес на управление, а така също и телефон за кореспонденция;

– обект/вещ във връзка, с който/която се заявява участие;

– предложената от тях цена, посочена с цифри и с думи, не по-ниска от началната;

– решение на компетентния орган на дружеството за закупуване на процесното имущество.

Към заявлението участниците трябва да приложат: доказателство за платен задатък в размер съответно  на 10%, доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник; удостоверение за актуално състояние, доказателства за надлежно взето решение от управителния орган за закупуване на имуществото.

Заявленията се подават в канцеларията на синдика в деня на продажбата – 01.12.2020 г. от 10:30 до 11:30 часа.

До участие в наддаването се допускат само кандидати, чиито задатъци са постъпили по упоменатата по-горе банкова сметка до 17:00 часа на 30.11.2020 г.

Процедурата по наддаване започва в 12:00 часа. Право на участие имат всички лица подали надлежни заявления. Наддавателните предложения се вписват саморъчно от всеки наддавач в наддавателен лист срещу подпис. Наддаването се извършва до постигане на най-висока предложена цена. Търгът приключва с вписване на последното наддавателно предложение.

Веднага след приключването на търга се пристъпва към обявяването на купувач.

За купувач се обявява този наддавач, който е предложил най-високата цена за недвижимия имот.

Невалидни са предложения за продажна цена по-ниска от посочената начална такава в обявлението, както и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават.

Обявеният купувач следва в 7 -дневен срок от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена по особената банкова сметка на длъжника, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за попълване масата на несъстоятелността, а за купувач се кани наддавачът, предложил следващата най – висока цена и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.

Договор за покупко-продажба на имуществото ще бъде сключен с оферента, предложил най-висока цена.

Разходите за държавна такса, съдебни такси, банкови комисионни и др. се поемат от купувача.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

За допълнителна информация в сайта www.imoti.com и на тел. 0897 091 541.


  • Площ: 604к.м. m2

  • Синдик: Мария Шукерова

  • Срок: Сряда 04, Ноември 2020 - Вторник 01, Декември 2020

  • Обявяване на: Сряда 04, Ноември 2020

  • Начална цена: 118092.09 BGN