Движими вещи част от масата на несъстоятелността на “РОКАР” ООД

Галерия

Описание

 

Мария Георгиева Шукерова – синдик на „РОКАР“ ООД – в несъстоятелност, ЕИК 833000574, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“ № 61, регистрирано по ф. д. №      4577/1992 г. по описа на Окръжен съд – гр. Стара Загора, в производство по несъстоятелност по т. д. № 613/2012 г. по описа на Окръжен съд – гр. Стара Загора, на основание чл. 718 от ТЗ обявява на интересуващите се, че съгласно Определение на съда по несъстоятелността № 1116/26.09.2017 г. на 24.11.2017 г. в 11:00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14, ще се проведе продажба на следното движимо имущество, собственост на длъжника, а именно:

 1. Атмус ПКП двойна, с година на въвеждане в експлоатация 1992 г. и инвентарен номер 1;
 2. Димогенератор, с година на въвеждане в експлоатация 1992 г. и инвентарен номер 2;
 3. Кутер, с година на въвеждане в експлоатация 1992 г. и инвентарен номер 6;
 4. Хладилни камери, с година на въвеждане в експлоатация 1993 г. и инвентарни номера 45 и 46; /2 броя/;
 5. Ел. табло, с година на въвеждане в експлоатация 1994 г. и инвентарен номер 48;
 6. Климатична сушилня, с година на въвеждане в експлоатация 1995 г. и инвентарен номер 56;
 7. Везна 10 кг., с година на въвеждане в експлоатация 1996 г. и инвентарен номер 86;
 8. Бойлер 1000 м³, с година на въвеждане в експлоатация 1996 г. и инвентарен номер 89;
 9. Мивка санитарна, с година на въвеждане в експлоатация 1996 г. и инвентарен номер 119;
 10. Пишеща машина, с година на въвеждане в експлоатация 1993 г. и инвентарен номер 42;
 11. Музикална система „Thomson”, с година на въвеждане в експлоатация 2000 г. и инвентарен номер 240;
 12. Алуминиева врата – цех, с година на въвеждане в експлоатация 2001 г. и инвентарен номер 247

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14. Оглед на имуществото може да бъде извършван след предварителна уговорка със синдика.

Началната цена е в размер, както следва:

 1. Атмус ПКП двойна, с година на въвеждане в експлоатация 1992 г. и инвентарен номер 1, с начална цена в размер на 80 % от предходната цена, а именно: 874.80 лв. /осемстотин седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки/;
 2. Димогенератор, с година на въвеждане в експлоатация 1992 г. и инвентарен номер 2, с с начална цена в размер на 80 % от предходната цена, а именно: 315.00 лв. /три и петнадесет лева/;
 3. Кутер, с година на въвеждане в експлоатация 1992 г. и инвентарен номер 6, с начална цена в размер на 80 % от предходната цена, а именно: 2 115.00 лв. /две хиляди сто и петнадесет лева/;
 4. Хладилни камери, с година на въвеждане в експлоатация 1993 г. и инвентарни номера 45 и 46; /2 броя/, с начална цена в размер на 80 % от предходната цена, а именно: 167.40 лв. /сто шестдесет и седем лева и четиридесет стотинки/;
 5. Ел. табло, с година на въвеждане в експлоатация 1994 г. и инвентарен номер 48, с начална цена в размер на 80 % от предходната цена, а именно: 12.60 лв. /дванадесет лева и шестдесет стотинки/;
 6. Климатична сушилня, с година на въвеждане в експлоатация 1995 г. и инвентарен номер 56, с начална цена в размер на 80 % от предходната цена, а именно: 235.80 лв. /двеста тридесет и пет лева и осемдесет стотинки/;
 7. Везна 10 кг., с година на въвеждане в експлоатация 1996 г. и инвентарен номер 86, с начална цена в размер на 80 % от предходната цена, а именно: 20.40 лв. / двадесет лева и четиридесет стотинки/;
 8. Бойлер 1000 м³, с година на въвеждане в експлоатация 1996 г. и инвентарен номер 89, с начална цена в размер на 80 % от предходната цена, а именно: 156.00 лв. /сто петдесет и шест лева/;
 9. Мивка санитарна, с година на въвеждане в експлоатация 1996 г. и инвентарен номер 119, с начална цена в размер на 80 % от предходната цена, а именно: 28.80 лв. /двадесет и осем лева и осемдесет стотинки/;
 10. Пишеща машина, с година на въвеждане в експлоатация 1993 г. и инвентарен номер 42, с начална цена в размер на 80 % от предходната цена, а именно: 6.60 лв. /шест лева и шестдесет стотинки/;
 11. Музикална система „Thomson”, с година на въвеждане в експлоатация 2000 г. и инвентарен номер 240, с начална цена в размер на 80 % от предходната цена, а именно: 23.40 лв. /двадесет и три лева и четиридесет стотинки/;
 12. Алуминиева врата – цех, с година на въвеждане в експлоатация 2001 г. и инвентарен номер 247, с начална цена в размер на 80 % от предходната цена, а именно: 93.60 лв. /деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/;

За участие в наддаването се внася депозит в размер 10 на сто от началната цена на имуществото, за което се участва в търга, по особената банкова сметка на длъжника:

IBAN: BG77 PIRB 9170 7904 6884 74, BIC: PIRBBGSF

Лицата, проявяващи интерес към закупуването на процесните вещи следва да отправят писмените си предложения в канцеларията на синдика – гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14, в запечатан плик, като посочат:

 • три имена/наименование на юридическото лице, ЕГН/ЕИК, адрес/седалище и адрес на управление, а така също и телефон за кореспонденция;
 • описание на вещта във връзка, с който се прави офертата;
 • предложената от тях цена, посочена с цифри и с думи, не по-ниска от началната.

В плика с офертата си всеки от участниците следва да приложи доказателство за платен депозит.

До участие в наддаването се допускат само кандидати, чиито депозити са постъпили по упоменатата по-горе банкова сметка до 17:00 часа на 23.11.2017 г.

Към предложението оферентите трябва да приложат: доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник; удостоверение за актуално състояние. Предложенията се подават в канцеларията на синдика до 23.11.2017 г. между 09:00 часа и 18:00 часа и на 24.11.2017 г. до 10:30 часа.

Невалидни са предложения за продажна цена по-ниска от посочената начална такава в обявлението, както и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават.

След запознаване с подадените писмени предложения, синдикът определя предложилият най-изгодни условия, след което ще покани присъстващите наддавачи да заявят по-изгодни от постигнатите в писмените предложения условия.

Договор за покупко-продажба на имуществото ще бъде сключен с купувача, предложил най-изгодни условия, за което ще бъде съставен протокол от синдика.

В случай, че избраният за купувач се откаже от сключване на договора или в срок от 7/седем/ дни от приключване на продажбата не внесе предложената от него цена, то внесеният от него депозит ще послужи за удовлетворяване на кредиторите в производството по несъстоятелност и подлежи на покана следващият оферент, предложил най-добри условия.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

 

За допълнителна информация: тел.0877/ 320297


 • Площ:

 • Синдик: Мария Шукерова

 • Срок: Четвъртък 26, Октомври 2017 - Четвъртък 23, Ноември 2017

 • Обявяване на: Петък 24, Ноември 2017

 • Начална цена: Няма обявена цена