Връзки

Министерство на правосъдието

Уеб сайт:
http://www.justice.government.bg/

Информационна система за производство по несъстоятелност

Уеб сайт:
http://ispn.mjs.bg/MJ/ispn.nsf/indexPublic.xsp?page=trustee

Министерство на труда и социалната политика

Уеб сайт:
https://www.mlsp.government.bg/

Министерство на икономиката

Уеб сайт:
https://www.mi.government.bg/bg

Върховен касационен съд

Уеб сайт:
http://www.vks.bg/

Върховен административен съд

Уеб сайт:
http://www.sac.government.bg/

Национална агенция по приходите

Уеб сайт:
http://www.nap.bg/

Национален осигурителен институт

Уеб сайт:
http://www.nssi.bg/

Лихвен калкулатор НАП

Уеб сайт:
http://nraapp03.nra.bg/web_interest/start_int.jsp

Единен портал за електронно правосъдие

Уеб сайт:
https://portal.justice.bg/

Публикувани съдебни актове

Уеб сайт:
https://legalacts.justice.bg/

Международна асоциация на синдиците

Уеб сайт:
https://www.insol.org/