Статут

Сдружение с нестопанска цел “АСОЦИАЦИЯ НА СИНДИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, е юридическо лице с нестопанска цел, учредено и регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Сдружението осъществява дейност в обществена полза, насочена към подобряване на дейността на синдиците в производството по несъстоятелност, развитието на гражданското общество и правовата държава в Република България.

Членуването в сдружението е доброволно.

Член на сдружението може да бъде физическо лице, включено в утвърден от министъра на правосъдието и обнародван в „Държавен вестник“ списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици, както и научен работник и/или преподавател, изявен в областта на несъстоятелността, което лице споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и е готово да изпълнява задълженията, свързани с членството.