СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

 

АСОЦИАЦИЯ НА СИНДИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ЗА ЖУРНАЛИСТИ

на което ще бъдат официално представени целите и дейностите

на  Асоциацията

Събитието ще се състои на 9 февруари 2017 г., от 12:00 часа, в НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ на БТА, бул. „Цариградско шосе“ № 49

АСОЦИАЦИЯ НА СИНДИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, вписано в регистъра на СГС с решение № 1  от 09.01.2017 г. по ф. д. № 831/2016 г. по описа на Софийски градски съд.

АСБ е доброволно обединение на професионалисти, практикуващи в областта на несъстоятелността, ликвидацията и Търговското право.

Учредяването на Асоциацията съвпада с приемането на измененията и допълненията на Търговския закон  (Дв. бр. 105 от 2016 г.), които въвеждат ново правомощие на синдика – да бъде доверено лице в производствата по стабилизация на търговците, да съдейства за приемане на план за стабилизация от кредиторите и по този начин – за предотвратяване на обявяването в несъстоятелност.

АСБ е първата организация у нас,  която си поставя за цел да работи за повишаване на квалификацията и професионализма на синдиците, за утвърждаване на стандарти за прозрачност, компетентност, независимост, обективност и професионална етика в съответствие с най-добрите европейски и световни практики.

АСБ ще бъде активен и добронамерен партньор на институциите, имащи отношение към регулацията на професията на синдика и към съдебните производства, свързани с финансовите затруднения на търговците и ще насочи усилията си към повишаване на информираността на обществото и бизнеса.

С уважение,

Мария Шукерова – председател на АСБ