Едноетажна масивна търговска сграда

Галерия

Описание

Мария Шукерова – синдик на „СОКОЛИЦА – СМОЛЯН” ЕАД с ЕИК 830166676, със седалище и адрес на управление: област Смолян, община Смолян, гр. Смолян 4700, ул. „Първи май” №  47, обявен в несъстоятелност по т. д. № 79 от 2013 г. по описа на Окръжен съд – гр. Смолян, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно определение на съда по несъстоятелността № 20976/17.11.2020 г. на 09.12.2020 г., от 13:00 часа, в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Христо Белчев” № 10, вх. А, ет. 2, ап. 4, ще се проведе продажба по реда на чл. 717а-е от ТЗ на следното недвижимо имущество, собственост на длъжника, а именно:

Едноетажна масивна търговска сграда, със застроена площ 27 кв. м /двадесет и седем/, построена в поземлен имот пл. № 6 /шест/ с площ 27 кв. м. /двадесет и седем/ и с граници: път, наследници на Митко Чолаков и Асен Текньов, в околовръстния полигон на махала Ухловица, с. Могилица, община Смолян.

Началната цена на имота е в размер на 4 500,00 лв. /четири хиляди и петстотин лева/, равна на пазарната стойност съгласно актуализирана пазарна оценка, изготвена от избрания оценител на събранието на кредиторите.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Христо Белчев” № 10, вх. А, ет. 2, ап. 4. Оглед на имуществото може да бъде извършван след предварителна уговорка със синдика.

За участие в наддаването се внася депозит в размер 10 на сто от началната цена на имуществото, за което се участва в търга, по особената банкова сметка на длъжника:

IBAN: BG 93 BGUS 9160 7002 9150 00, BIC: BGUSBGSF.

Лицата, проявяващи интерес към закупуването на горепосоченото имущество следва да отправят писмените си предложения до синдика в запечатан плик, като посочат:

три имена/наименование на юридическото лице, ЕГН/ЕИК, адрес/седалище и адрес на управление, а така също и телефон за кореспонденция;

описание на вещта във връзка, с който се прави офертата;

предложената от тях цена, посочена с цифри и с думи, не по-ниска от началната.

В плика с предложението си всеки от участниците следва да приложи доказателство за платен задатък. До участие в наддаването се допускат само кандидати, чиито задатъци са постъпили по упоменатата по-горе банкова сметка до 17:00 часа на 08.12.2020 г.

Към предложението оферентите трябва да приложат: доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник; удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и решение на компетентния орган на дружеството за закупуване на процесното имущество. Предложенията се подават в канцеларията на синдика в деня на продажбата – 09.12.2020 г. от 10:30 до 12:30 часа.

Пликовете ще бъдат отворени от синдика, по реда на тяхното постъпване, на 09.12.2020 г. и ще бъде съставен протокол за обявяване купувач. Невалидни са предложения за продажна цена по-ниска от посочената начална такава в обявлението, както и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават.

За купувач се обявява този оферент, който е предложил най-високата цена за вещта или правото. Обявяването на купувача се извършва от синдика, за което се съставя протокол, който се подписва от него.

Обявеният купувач следва в срок от 7/седем/ дни от приключване на продажбата следва да довнесе предложената от него цена. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се кани оферентът, предложил следващата най – висока цена и така при нужда до изчерпване на всички оференти, направили действителни предложения.

Когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, съдът с постановление му възлага вещта или правото в деня, следващ плащането. От датата на постановлението купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имущественото право.

Разходите за държавна такса, съдебни такси, банкови комисионни и др. се поемат от купувача.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

За допълнителна информация: +359877 320 297


  • Площ: 27 к.м. m2

  • Синдик: Мария Шукерова

  • Срок: Петък 20, Ноември 2020 - Сряда 09, Декември 2020

  • Обявяване на: Четвъртък 01, Януари 1970

  • Начална цена: 4500.00 BGN