Застроен урегулиран поземлен имот № V

Галерия

Описание

Александър Георгиев Костадинов, сл. адрес гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2 – синдик на „Месни продукти – Манолов” ООД, в несъстоятелност, назначен с Определение от 29.04.2013 г. по т.д. № 177/2012 г., по описа на Окръжен съд – гр. Видин, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 815135467, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. Княз Дондуков № 21, на основание чл. 717а и сл. от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно определение на съда по несъстоятелността, в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2, до 23.11.2020 г.– 11:00 часа ще се провеждат преговори за продажба по реда на чл. 718 от ТЗ на следното имущество:

– Застроен урегулиран поземлен имот № V, с площ от 3 200 кв.м., с построената в него едноетажна масивна производствена сграда със застроена площ от 876 кв.м. и застроен урегулиран поземлен имот № VІ, с площ от 7 174 кв.м., с построената в него едноетажна масивна спомагателна сграда със застроена площ от 307.44 кв.м., в кв. 111, по плана на гр. Дунавци, област Видин.

Началната цена на посоченото имущество възлиза на 270 000,00 (двеста и седемдесет хиляди) лева.

Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решението на събранието на кредиторите по чл. 677, ал.1, т. 8 от ТЗ.

Разноските за местни и държавни данъци и такси, банкови комисионни и др., свързани с участието в обявената продажба са за сметка на съответния купувач и се заплащат отделно.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от ТЗ – чрез пряко договаряне.

Предложенията се разглеждат незабавно след подаването им, при което кандидатът се поканва да сключи съответния предварителен договор и да заплати задатък.

Предложения, постъпили след сключването на предварителен договор, не се разглеждат.

Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика – гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2 и са на разположение на заинтересованите след предварителна уговорка със синдика на тел. 0888 881 774.

Тел. 0888 881 774


  • Площ: 3 200 кв.м m2

  • Синдик: Мария Шукерова

  • Срок: Четвъртък 01, Януари 1970 - Понеделник 23, Ноември 2020

  • Обявяване на: Четвъртък 01, Януари 1970

  • Начална цена: 270000.00 BGN