Поземлен имот с идентификатор № 72151.24.16,

Галерия

Описание

Мария Георгиева Шукерова – постоянен синдик на „МАРТИ“ ЕООД /н./, ЕИК: 831811603, със седалище и адрес на управление: гр. София; Район „Витоша“; ул. „Беловодски път“ № 6, в производството по несъстоятелност по търг. дело № 7324/2012 г., VI-13 състав по описа на СГС, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че въз основа на Определение № 3838 от 21.07.2018 г. на съда по несъстоятелността, на 09.12.2020 г. от 12:00 ч. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Христо Белчев” № 10, вх. А, ет. 2, ап. 4, ще се проведат продажби по реда на чл. 718 от ТЗ на следните имущества, собственост на длъжника, а именно:

І. Поземлен имот с идентификатор № 72151.24.16, с. Твърдица, Общ. Бургас, Обл. Бургас; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-93/12.12.2015 г.; последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; адрес на поземления имот: местност „Каракачански колиби“; площ: 4 999 кв. м.; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 024016; съседи: 72151.24.18, 72151.28.35, 72151.24.17, 72151.24.25, който имот отговаря на описания в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Службата по вписвания – гр. Бургас с вх. рег. № 6873 от 31.05.2006 г., акт № 69, том XVII, дело № 4213, а именно: недвижим имот в Община Бургас, село Твърдица, ЕКАТТЕ 72151: НИВА с площ 5,000 дка /пет декара/, седма категория, в местността „КАРАКАЧАНСКИ КОЛИБИ“, съставляваща имот № 024016 – /нула двадесет и четири нула шестнадесет/ по плана на земеразделяне, парцел 16 /шестнадесет/, в масив 24 /двадесет и четири/, при съседи: юг – имот № 000070 – полски път на кметство Твърдица, изток – имот № 024017 – нива на Никола Димитров Яков, север – имот № 000055 – пасище, мера на кметство Твърдица, запад – имот № 024015 – нива на Христо Димитров Николов. Началната цена на описаното по-горе имущество е равна на 35% от оценката и е в размер на 16 177,00 лв. /шестнадесет хиляди сто седемдесет и седем лева/.

Моля да имате предвид, че „МАРТИ“ ЕООД /н./ е търговско дружество, дерегистрирано по ЗДДС.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Христо Белчев” № 10, вх. А, ет. 2, ап. 4. Оглед на имуществото може да бъде извършван след предварителна уговорка със синдика.

За участие в наддаването се внася задатък в размер 10 на сто от оценката на имуществото, за което се участва в търга, по особената банкова сметка на длъжника:

IBAN: BG30 UBBS 8002 1043 2081 40, BIC UBBSBGSF

Лицата, проявяващи интерес към закупуването на процесната вещ или право следва да отправят писмените си предложения до синдика в запечатан плик, като посочат:

– три имена/наименование на юридическото лице, ЕГН/ЕИК, адрес/седалище и адрес на управление, а така също и телефон за кореспонденция;

– обект/вещ във връзка, с който/която се заявява участие;

– предложена цена, посочена с цифри и с думи, не по-ниска от началната.

– решение на компетентния орган на дружеството за закупуване на процесното имущество.

В плика с предложението си всеки от участниците следва да приложи доказателство за платен задатък. До участие в наддаването се допускат само кандидати, чиито задатъци са постъпили по упоменатата по-горе банкова сметка до 17:00 часа на 08.12.2020 г.

Към предложението оферентите трябва да приложат: доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник; удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и решение на компетентния орган на дружеството за закупуване на процесното имущество. Предложенията се подават в канцеларията на синдика в деня на продажбата – 09.12.2020 г. от 10:30 до 11:30 часа.

Пликовете ще бъдат отворени от синдика, по реда на тяхното постъпване, на 09.12.2020 г. и ще бъде съставен протокол за обявяване купувач. Невалидни са предложения за продажна цена по-ниска от посочената начална такава в обявлението, както и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават.

За купувач се обявява този оферент, който е предложил най-високата цена за вещта или правото. В 3-дневен срок от съставяне на протокола, всеки оферент ще бъде писмено уведомен, за това дали е обявен или не за купувач на имуществото. Обявяването на купувача се извършва от синдика, за което се съставя протокол, който се подписва от него.

Договор за покупко-продажба на имуществото ще бъде сключен с оферента, предложил най-изгодни условия.

Разходите за държавна такса, съдебни такси, банкови комисионни и др. се поемат от купувача.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

За допълнителна информация: тел. 0897 091 541.


  • Площ: 4 999 кв. м. m2

  • Синдик: Мария Шукерова

  • Срок: Петък 20, Ноември 2020 - Сряда 09, Декември 2020

  • Обявяване на: Четвъртък 01, Януари 1970

  • Начална цена: 16177.00 BGN