ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.915.233

Галерия

Описание

Мария Шукерова – синдик на „СОКОЛИЦА – СМОЛЯН” ЕАД с ЕИК 830166676, със седалище и адрес на управление: област Смолян, община Смолян, гр. Смолян 4700, ул. „Първи май” №  47, обявен в несъстоятелност по т. д. № 79 от 2013 г. по описа на Окръжен съд – гр. Смолян, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно определение на съда по несъстоятелността № 20976/17.11.2020 г. на 09.12.2020 г., от 13:00 часа, в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Христо Белчев” № 10, вх. А, ет. 2, ап. 4, ще се проведе продажба по реда на чл. 717а-е от ТЗ на следното недвижимо имущество, собственост на длъжника, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.915.233, гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005 г./10.05.2005г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-21-241/12.07.2010 г. / 12.07.2010 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – СМОЛЯН, адрес на имота: гр. Смолян, п. к. 4700, ул. „Първи май“ № 47, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване:  Високо застрояване (над 15 m), стар идентификатор: няма, площ: 3197 кв. м., съседи: 67653.914.459, 67653.914.469, 67653.915.232, 67653.915.573, 67653.915.234, 67653.915.268, 67653.915.537, 67653.914.477, 67653.914.484, който поземлен имот е идентичен с УПИ I-500 по регулационния план на гр. Смолян, ведно с построените в имота:

СГРАДА с идентификатор 67653.915.233.1, гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005 г./10.05.2005г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-21-241/12.07.2010 г. / 12.07.2010 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – СМОЛЯН, адрес на имота: гр. Смолян, ул. „Първи май“, разположена в поземлени имоти с идентификатори 67653.915.233, 67653.915.537 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 67653.915.233, с предназначение: хотел, брой етажи: 12, застроена площ: 415 кв. м.;

и

СГРАДА с идентификатор 67653.915.233.3, гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005 г./10.05.2005г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-21-241/12.07.2010 г. / 12.07.2010 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – СМОЛЯН, адрес на имота: гр. Смолян, ул. „Първи май“, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.233, с предназначение: хотел; брой етажи: 3, застроена площ: 706 кв. м., стар идентификатор: няма;

представляващ бивш хотелски комплекс ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ „СОКОЛИЦА”, находящ се в гр. Смолян, община Смолян, с административен адрес : ул.”Първи май” №47,, съставляващ дванадесететажна масивна сграда, с обща разгърната застроена площ от 5 723,40 кв. м., като в сградата са обособени шест обекта, както следва: Хотелски корпус с разгърната застроена площ от 4 073,00 кв. м., Ресторант с разгърната застроена площ от 859,00 кв. м., Механа с разгърната застроена площ от 537,00 кв. м., Панорамен бар с разгърната застроена площ от 176,00 кв. м., Дневен бар-север с разгърната застроена площ от 38,40 кв. м., Дневен бар-юг с разгърната застроена площ от 40,00 кв. м., ведно със следните обособени в сградите самостоятелни обекти, а именно:

I. В сграда с идентификатор 67653.915.233.1, самостоятелни обекти както следва:

1. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.1, с предназначение – за Склад, на три нива, с площ 753,00 кв. м.; 2. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.2, с предназначение за Офис, с площ 188,00 кв. м. ; 3. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.3, с предназначение – за търговска дейност, с площ 48,00 кв. м.; 4. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.4 с предназначение – апартамент, с площ 62,00 кв. м.; 5. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.5, с предназначение – апартамент, с площ 57,00 кв. м. ; 6. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.6, с предназначение – апартамент, с площ 41,90 кв. м.; 7. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.7, с предназначение – апартамент, с площ 42,70 кв. м.; 8. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.8, с предназначение – апартамент, с площ 56,90 кв. м.; 9. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.9, с предназначение – апартамент, с площ 62,30 кв. м. ; 10. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.10, с предназначение – апартамент, с площ 57,30 кв. м.; 11. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.11, с предназначение – апартамент, с площ 41,90 кв. м.; 12. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.12, с предназначение – апартамент, с площ 42,70 кв.м.;13. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.13, с предназначение – апартамент, с площ 56,90 кв.м.;14. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.14, с предназначение – апартамент, с площ 62,30 кв.м.;15. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.15, с предназначение – апартамент, с площ 57,30 кв. м.; 16. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.16, с предназначение – апартамент, с площ 41,90 кв.м.;17. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.17, с предназначение – апартамент, с площ 42,70 кв. м.; 18. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.18, с предназначение – апартамент, с площ 56кв.м.;19. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.19, с предназначение – апартамент, с площ 62,30 кв.м.;20. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.20, с предназначение – апартамент, с площ 57,30 кв. м.; 21. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.21, с предназначение – апартамент, с площ 41,90 кв. м.; 22. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.22, с предназначение – апартамент, с площ 42,70 кв. м.; 23. Обект идентификатор 67653.915.233.1.23, с предназначение – апартамент, с площ 56,90 кв. м,; 24. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.24, с предназначение – апартамент, с площ 62,30 кв. м.; 25. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.25, с предназначение – апартамент, с площ 57,30 кв. м.; 26. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.26, с предназначение – апартамент, с площ 41,90 кв. м.; 27. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.27, с предназначение – апартамент, с площ 42,70 кв. м.; 28. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.28, с предназначение – апартамент, с площ 56,90 кв. м.; 29. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.29, с предназначение – апартамент, с площ 62,30 кв.м.; 30. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.30, с предназначение – апартамент, с площ 57,30 кв. м.; 31. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.31, с предназначение – апартамент, с площ 41,90 кв. м.; 32. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.32, с предназначение – апартамент, с площ 42,70 кв. м.; 33. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.33, с предназначение – апартамент, с площ 56,90 кв. м.; 34. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.34, с предназначение – апартамент, с площ 62,30 кв. м.; 35. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.35, с предназначение – апартамент, с площ 57,30 кв. м.; 36. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.36, с предназначение – апартамент, с площ 41,90 кв. м.; 37. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.37, с предназначение – апартамент, с площ 42,70 кв. м.; 38. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.38, с предназначение – апартамент, с площ 56,90 кв. м; 39. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.39, с предназначение – апартамент, с площ 62,30 кв. м.; 40. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.40, с предназначение – апартамент, с площ 57,30 кв. м.; 41. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.41, с предназначение – апартамент, с площ 41,90 кв. м.; 42. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.42, с предназначение – апартамент, с площ 42,70 кв. м.; 43. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.43, с предназначение – апартамент, с площ 56,90 кв. м.; 44. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.44, с предназначение – апартамент, с площ 62,30 кв. м.; 45. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.45, с предназначение – апартамент, с площ 57,30 кв. м.; 46. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.46, с предназначение – апартамент, с площ 41,90 кв. м.; 47. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.47, с предназначение – апартамент, с площ 42,70 кв. м.; 48. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.48, с предназначение – апартамент, с площ 56,90 кв. м.’, 49. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.49 с предназначение – апартамент, с площ 62,30 кв. м.; 50. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.50, с предназначение – апартамент, с площ 57,30 кв. м.; 51. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.51, с предназначение – апартамент, с площ 41,90 кв. м.; 52. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.52, с предназначение – апартамент, с площ 42,70 кв. м.; 53. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.53, с предназначение – апартамент, с площ 56,90 кв. м; 54. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.54, с предназначение – друг вид самостоятелен обект, с площ 282,30 кв. м.

II. В сграда с идентификатор 67653.915.233.3, самостоятелни обекти както следва:

1. Обект с идентификатор 67653.915.233.3.1, с предназначение – за Склад, на две нива, с площ 334,00 кв. м; 2. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.2, с предназначение – за Обществено хранене, брой нива 2, с площ 469,90 кв. м.; 3. Обект с идентификатор 67653.915.233.1.3, предназначение – за Обществено хранене, с площ 614,00 кв. м.

Началната цена на имота е в размер на 760 000,00 лв. /седемстотин и шестдесет хиляди лева/, равна на пазарната стойност съгласно актуализирана пазарна оценка, изготвена от избрания оценител на събранието на кредиторите.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Христо Белчев” № 10, вх. А, ет. 2, ап. 4. Оглед на имуществото може да бъде извършван след предварителна уговорка със синдика.

За участие в наддаването се внася депозит в размер 10 на сто от началната цена на имуществото, за което се участва в търга, по особената банкова сметка на длъжника:

IBAN: BG 93 BGUS 9160 7002 9150 00, BIC: BGUSBGSF.

Лицата, проявяващи интерес към закупуването на горепосоченото имущество следва да отправят писмените си предложения до синдика в запечатан плик, като посочат:

три имена/наименование на юридическото лице, ЕГН/ЕИК, адрес/седалище и адрес на управление, а така също и телефон за кореспонденция;

описание на вещта във връзка, с който се прави офертата;

предложената от тях цена, посочена с цифри и с думи, не по-ниска от началната.

В плика с предложението си всеки от участниците следва да приложи доказателство за платен задатък. До участие в наддаването се допускат само кандидати, чиито задатъци са постъпили по упоменатата по-горе банкова сметка до 17:00 часа на 08.12.2020 г.

Към предложението оферентите трябва да приложат: доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник; удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и решение на компетентния орган на дружеството за закупуване на процесното имущество. Предложенията се подават в канцеларията на синдика в деня на продажбата – 09.12.2020 г. от 10:30 до 12:30 часа.

Пликовете ще бъдат отворени от синдика, по реда на тяхното постъпване, на 09.12.2020 г. и ще бъде съставен протокол за обявяване купувач. Невалидни са предложения за продажна цена по-ниска от посочената начална такава в обявлението, както и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават.

За купувач се обявява този оферент, който е предложил най-високата цена за вещта или правото. Обявяването на купувача се извършва от синдика, за което се съставя протокол, който се подписва от него.

Обявеният купувач следва в срок от 7/седем/ дни от приключване на продажбата следва да довнесе предложената от него цена. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се кани оферентът, предложил следващата най – висока цена и така при нужда до изчерпване на всички оференти, направили действителни предложения.

Когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, съдът с постановление му възлага вещта или правото в деня, следващ плащането. От датата на постановлението купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имущественото право.

Разходите за държавна такса, съдебни такси, банкови комисионни и др. се поемат от купувача.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

За допълнителна информация: +359877 320 297


  • Площ: 0 m2

  • Синдик: Мария Шукерова

  • Срок: Петък 20, Ноември 2020 - Сряда 09, Декември 2020

  • Обявяване на: Четвъртък 01, Януари 1970

  • Начална цена: 76000000.00 BGN