ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 0000395 , ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000396

Галерия

Описание

Мария Георгиева Шукерова – синдик на „БРЕКО“ ЕООД, ЕИК 200851330 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Ярослав Вешин“ №  43, вход А, ет. 3, ап. 8, в производство по несъстоятелност по т. д. № 4932/2011 г. по описа на Софийски градски съд, на основание чл. 718 от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно разрешение на съда по несъстоятелността от 18.05.2018 г. на 16.12.2020 г. от 13:00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Христо Белчев” № 10А, ет. 2, ап. 4, ще се проведе продажба на следното недвижимо имущество, собственост на длъжника:

I. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 0000395 /триста деветдесет и пет/ по плана за земеразделяне на с. Георги Дамяново, ЕККАТЕ 14773, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, с площ от 11.413 дка /единадесет декара и четиристотин и тринадесет кв. метра/ с начин на трайно ползване: ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН при граници и съседи: имот №000389-Обществен терен на Държавен поземлен фонд, имот №396018-Ливада на държавен поземлен фонд, имот №000396-Производсвен терен на Димитър Стефчов Каменов, ведно с построените в имота: СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с площ от 750 /седемстотин и петдесет/ кв. м. и СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с площ от 3035 /три хиляди и тридесет и пет/ кв. м., а съгласно Скица № 15-101704-09.03.2017 г., съставляващ Поземлен имот с идентификатор № 14773.688.12 /четиринадесет хиляди седемстотин седемдесет и три точка шестстотин осемдесет и  осем точка дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, одобрен със Заповед № РД-18-25/21/05.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Георги Дамяново, с площ от 11 413 /единадесет хиляди четиристотин и тринадесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начина на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, с номер по предходен план 000395 /нула, нула, нула, триста деветдесет и пет/, ведно с построените в имота сгради, а именно:

СГРАДА с идентификатор 14773.688.12.1 /четиринадесет хиляди седемстотин седемдесет и три, точка, шестстотин осемдесет и осем, точка, дванадесет, точка, едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, одобрен със Заповед № РД-18-25/21/05.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, предназначение : за промишлена сграда, брой етажи: един, със застроена площ от 750 /седемстотин и петдесет/ кв. м., съгласно Скица № 15-101711-09.03.2017 г., и

СГРАДА с идентификатор 14773.688.12.2 /четиринадесет хиляди седемстотин седемдесет и три, точка, шестстотин осемдесет и осем, точка, дванадесет, точка, две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, одобрен със Заповед № РД-18-25/21/05.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, предназначение за складова база, склад, брой етажи: един, със застроена площ от 3035 /три хиляди тридесет и пет/ кв. м., съгласно скица № 15-101714-09.03.2017 г.

II. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000396 /триста деветдесет и шест/ по плана за земеразделяне на с. Георги Дамяново, ЕКАТТЕ 14773, общ. Георги Дамяново, обл. Монатана, с площ от 8.590 /осем декара и петстотин и деветдесет кв. метра/ с начин на трайно ползване: ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН при граници и съседи: имот №000395 – производствен терен на Димитър Стефчов Каменов, имот №000389 – Обществен терен на Държавен поземлен фонд, имот №655001 – Овощна градина на Държавен поземлен фонд, имот № 000749 –  Местен път на Община Георги Дамяново, имот №000397 – Обществен терен на Държавен поземлен фонд, ведно с построените в имота: СГРАДА БИТОВА, към промишлени предприятия с площ от 498 /четиристотин деветдесет и осем/ кв. м., СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с площ от 442 /четиристотин четиридесет и два/ кв. м., СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с площ от 502 /петстотин и два/ кв. м. и ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ с площ от 11 /единадесет/ кв. м., а съгласно Скица № 15-101708-09.03.2017 г., съставляващ Поземлен имот с идентификатор 14773.688.13 /четиринадесет хиляди седемстотин седемдесет и седем точка шестстотин осемдесет и осем точка тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, одобрен с заповед № РД-18-25/21.05.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Георги Дамяново с площ от 8591 /осем хиляди петстотин деветдесет и един/ кв. м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект и номер по предходен план: 0000396 /нула, нула, нула, нула, три, девет, шест/, ведно с построените в имота сгради, а именно:

СГРАДА с идентификатор 14773.688.13.1 /четиринадесет хиляди седемстотин седемдесет и три точка шестстотин осемдесет и осем точка тринадесет точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, одобрен с заповед № РД-18-25/21.05.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Георги Дамяново, с предназначение: СГРАДА със смесено предназначение, брой етажи: три, със застроена площ от 498 /четиристотин деветдесет и осем/ кв. м., съгласно Скица № 15-101718-09.03.2017 г.;

СГРАДА с идентификатор 14773.688.13.2 /четиринадесет хиляди седемстотин седемдесет и седем точка шестстотин осемдесет и осем точка тринадесет точка две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, одобрен с заповед № РД-18-25/21.05.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Георги Дамяново, с предназначение: Промишлена сграда, брой етажи: един, със застроена площ от 443 /четиристотин четиридесет и три/ кв. м., съгласно скица № 15-101721-09.03.2017 г.;

СГРАДА с идентификатор №14773.688.13.3 /четиринадесет хиляди седемстотин седемдесет и седем точка шестстотин осемдесет и осем точка тринадесет точка три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, одобрен с заповед № РД-18-25/21.05.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Георги Дамяново, с предназначени: Промишлена сграда,  брой етажи: един, със застроена площ 472 /четиристотин седемдесет и два/ кв. м., съгласно скица № 15-101729-09.03.2017 г.;

СГРАДА с идентификатор №14773.688.13.4  /четиринадесет хиляди седемстотин седемдесет и седем точка шестстотин осемдесет и осем точка тринадесет точка четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, одобрен с заповед № РД-18-25/21.05.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Георги Дамяново, с предназначение: СГРАДА за енергопроизводство, брой етажи: един, със застроена площ от 11 /единадесет/ кв. м., съгласно скица № 15-101736-09.03.2017 г.

При цена равна на 90% от последната продажба, а именно в размер от 64 881.00 лева /шестдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и един лева/.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Христо Белчев” № 10А, ет. 2, ап. 4. Оглед на имуществото може да бъде извършван след предварителна уговорка със синдика.

За участие в наддаването се внася задатък в размер 10 на сто от оценката на имуществото, за което се участва в търга, по особената банкова сметка на длъжника:

IBAN BG08 PRCB 9230 7035 2399 18, BIC PRCBBGSF

Лицата, проявяващи интерес към закупуването на процесната вещ или право следва да отправят писмените си предложения до синдика в запечатан плик, като посочат:

три имена/наименование на юридическото лице, ЕГН/ЕИК, адрес/седалище и адрес на управление, а така също и телефон за кореспонденция;

обект/вещ във връзка, с който/която се заявява участие;

предложена цена, посочена с цифри и с думи, не по-ниска от началната.

В плика с предложението си всеки от участниците следва да приложи доказателство за платен задатък. До участие в наддаването се допускат само кандидати, чиито задатъци са постъпили по упоменатата по-горе банкова сметка до 17:00 часа на 15.12.2020 г.

Към предложението оферентите трябва да приложат: доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник; удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и решение на компетентния орган на дружеството за закупуване на процесното имущество. Предложенията се подават в канцеларията на синдика в деня на продажбата – 16.12.2020 г. от 11:30 до 12:30 часа.

Пликовете ще бъдат отворени от синдика, по реда на тяхното постъпване, на 16.12.2020 г. в 13:00 часа в присъствието на явилите се оференти. Невалидни са предложения за продажна цена по-ниска от посочената начална такава в обявлението, както и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават.

За купувач се обявява този оферент, който е предложил най-високата цена за вещта или правото. В 3-дневен срок от съставяне на протокола, всеки оферент ще бъде писмено уведомен, за това дали е обявен или не за купувач на имуществото. Обявяването на купувача се извършва от синдика, за което се съставя протокол, който се подписва от него.

Обявеният купувач следва в срок от 7/седем/ дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се кани оферентът, предложил следващата най – висока цена и така при нужда до изчерпване на всички оференти, направили действителни предложения.

Договор за покупко-продажба на имуществото ще бъде сключен с оферента, предложил най-изгодни условия.

Разходите за държавна такса, съдебни такси, банкови комисионни и др. се поемат от купувача.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

За допълнителна информация: тел. 0897 091 541.


  • Площ: декар

  • Синдик: Мария Шукерова

  • Срок: Четвъртък 12, Ноември 2020 - Сряда 16, Декември 2020

  • Обявяване на: Четвъртък 12, Ноември 2020

  • Начална цена: 64881.00 BGN