Движими вещи, част от имуществото на “КМБ БЪЛГАРИЯ” ЕАД – в несъстоятелност

Галерия

Описание

Мария Георгиева Шукерова – синдик на „КМБ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 175085243, със седалище и адрес на управление: обл. София, с. Горна Малина, ул. „21“ № 107, в производство по несъстоятелност по т. д. № 171/2016 г. по описана Софийски окръжен съд, на основание чл. 717а – е от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение на съда по несъстоятелността № 602/09.11.2017 г. на 28.11.2017 г. от 11:30 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14, ще се проведе продажба на движимо имущество, собственост на длъжника – приложение 1.

Началната цена на имуществото като цяло е равна на оценката и е в размер на 129 169.08 лева /сто двадесет и девет хиляди сто шестдесет и девет лева и осем стотинки/.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находища се в гр. София, бул. „Витоша“ № 19, ет. 4, ап. 14, Оглед на имуществото може да бъде извършван след предварителна уговорка със синдика.

За участие в наддаването се внася задатък в размер 10 на сто от оценката на имуществото, за което се участва в търга, по особената банкова сметка на длъжника:

IBAN: BG 29 PIRB 8050 7905 9108 37, BIC: PIRBBGSF

Лицата, проявяващи интерес към закупуването на процесната вещ или право следва да отправят’ писмените си предложения до синдика в запечатан плик, като посочат:

– три имена/наименование на юридическото лице, ЕГН/ЕИК, адрес/седалище и адрес на управление, а така също и телефон за кореспонденция;

– обект/вещ във връзка, с който/която се заявява участие;

предложена от тях цена, посочена с цифри и с думи, не по-ниска от началната.

В плика с предложението си всеки от участниците следва да приложи доказателство за платен задатък. До участие в наддаването се допускат само кандидати, чиито задатъци са постъпили по упоменатата по-горе банкова сметка до 17:00 часа на 27.11. 2017 г.

Към предложението наддавачите трябва да приложат: доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник; удостоверение за актуално състояние на юридическото лице. Предложенията се подават в канцеларията на синдика в деня на продажбата – 28.11.2017 г. от 09:00 до 11:00 часа.

Пликовете ще бъдат отворени от синдика, по реда на тяхното постъпване, на 28.11.2017 г. в 11:30 часа в присъствието на явилите се наддавачи. Невалидни са предложения за продажна цена по-ниска от посочената начална такава в обявлението, както и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават.

За купувач се обявява този наддавач, който е предложил най-високата цена за вещите или правото. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя чрез незабавен търг, чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от синдика, за което се съставя протокол, който се подписва от него и явилите се наддавачи.

Обявеният купувач следва в срок от 7/седем/ дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се кани наддавачът, предложил следващата най – висока цена и така при нужда до изчерпване на всички паддавачи, направили действителни наддавателни предложения.

Съгласно разпоредбите на чл. 717з ТЗ когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, съдът с постановление му възлага вещта или правото в деня, следващ деня на плащането.

Разходите за държавна такса, съдебни такси, банкови комисионни и др. се поемат от купувача.

Купувачът ще бъде въведен във владение от синдика след влизане в сила на постановлението за възлагане, заплащане на таксите за прехвърляне на вещта или правото и представяне на удостоверение за извършено вписване на постановлението.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

За допълнителна информация: тел. 0896 686 481.””


  • Площ:

  • Синдик: Мария Шукерова

  • Срок: Петък 24, Ноември 2017 - Вторник 28, Ноември 2017

  • Обявяване на: Петък 24, Ноември 2017

  • Начална цена: 129169.08 BGN