Лек автомобил “ПЕЖО”, модел 405 част от масата на несъстоятелността на “РОКАР” ООД

Галерия

Описание

     Лек автомобил марка „ПЕЖО“, модел „405“, рег. № СТ 5573 СА, с начална цена в размер на 80 % от предходната цена, а именно: 205.20 лв. /двеста и пет лева и двадесет стотинки/.

За участие в наддаването се внася депозит в размер 10 на сто от началната цена на имуществото, за което се участва в търга, по особената банкова сметка на длъжника:

IBAN: BG77 PIRB 9170 7904 6884 74, BIC: PIRBBGSF

Лицата, проявяващи интерес към закупуването на процесните вещи следва да отправят писмените си предложения в канцеларията на синдика – гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14, в запечатан плик, като посочат:

  • три имена/наименование на юридическото лице, ЕГН/ЕИК, адрес/седалище и адрес на управление, а така също и телефон за кореспонденция;
  • описание на вещта във връзка, с който се прави офертата;
  • предложената от тях цена, посочена с цифри и с думи, не по-ниска от началната.

В плика с офертата си всеки от участниците следва да приложи доказателство за платен депозит.

До участие в наддаването се допускат само кандидати, чиито депозити са постъпили по упоменатата по-горе банкова сметка до 17:00 часа на 23.11.2017 г.

Невалидни са предложения за продажна цена по-ниска от посочената начална такава в обявлението, както и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават.

След запознаване с подадените писмени предложения, синдикът определя предложилият най-изгодни условия, след което ще покани присъстващите наддавачи да заявят по-изгодни от постигнатите в писмените предложения условия.

Договор за покупко-продажба на имуществото ще бъде сключен с купувача, предложил най-изгодни условия, за което ще бъде съставен протокол от синдика.

В случай, че избраният за купувач се откаже от сключване на договора или в срок от 7/седем/ дни от приключване на продажбата не внесе предложената от него цена, то внесеният от него депозит ще послужи за удовлетворяване на кредиторите в производството по несъстоятелност и подлежи на покана следващият оферент, предложил най-добри условия.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.


  • Марка: Пежо 405

  • Синдик: Мария Шукерова

  • Срок: Четвъртък 26, Октомври 2017 - Четвъртък 23, Ноември 2017

  • Обявяване на: Петък 24, Ноември 2017

  • Начална цена: 205.20 BGN