СЕМИНАР НА ТЕМА „ОСНОВИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ”

 

Решение № 1 постановено по ф. д. № 831/2016 г. по описа на Софийски градски съд.
гр. София, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 19,
ет. 4, ап. 14
БУЛСТАТ: 177127214

АСОЦИАЦИЯ НА СИНДИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

ОРГАНИЗИРА

Семинар на тема  „ОСНОВИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ”

 

Семинарът има за цел да представи пред участниците материалноправните и процесуалните специфики на търговската несъстоятелност, при съобразяване с  последните изменения и допълнения на Търговския закон.  

Програмата е съобразена със списъка на темите –  приложение към чл. 4, ал.1 от Наредба №  3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор квалификация и контрол върху  синдиците.

Семинарът е с практическа насоченост и може да служи като подготовка за участие в изпит за придобиване на квалификация за синдик.

Преподаването е интерактивно и дава възможност за самопроверка чрез участие в симулирана изпитна ситуация – тест.

 

Лектори  : Доц. д-р Анета Антонова, Ради Йорданов – заместник-председател на Окръжен съд – София, д-р Нели Маданска

 

Практическа информация : 

Семинарът ще се проведе на 18 и 19 февруари в СУ Климент Охридски, зала 255, ет. 2 , северно крило

Такса за участие :  190 лв., платима по банкова сметка: IBAN BG 80 PIRB 8050 1605 9110 45  при „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД или в брой,  в деня на обучението

За информация и записвания: Анна-Мария Кристиянова Маджарова, тел.0894482044 или на телефон 0896686481, ел.адрес: Madzharova_a@shukerova.com

Програма – Тук