Органи на управление

Органи на сдружението са Общото събрание и Управителния съвет. Върховен орган на сдружението е Общото събрание. Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.

Общо събрание

Общото събрание се състои от всички членове на  сдружението.

Компетентност на Общото събрание

Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на сдружението;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

4. взема решение за преобразуване и прекратяване на сдружението;

5. приема бюджета и финансовите отчети на сдружението;

6. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

7. отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

8. приема годишния доклад за дейността на сдружението;

9. взема и други решения, предвидени в закона и устава, освен такива, които са от изключителната компетентност на друг орган на сдружението.

Управителен съвет

Управителният съвет се състои от пет лица, членове на сдружението, един председател, двама заместник-председатели и двама членове.

Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от пет години.

Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани за не повече от два последователни мандата, като в този случай вторият мандат е за срок от четири години.

Първите членове на Управителния съвет, Председателят на Управителния съвет и Заместник-председателите, се избират от учредителите на сдружението и са с мандат от пет години.

Правомощия на Управителния съвет

Управителният съвет:

 1. избира от своя състав Председател, който да представлява сдружението пред трети лица и на който възлага управлението на сдружението;
 2. определя от своя състав Заместник-председатели;
 3. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 4. разпорежда се с имуществото на сдружението, в т.ч. и за безвъзмездно подпомагане на трети лица и организации, при спазване изискванията на устава;
 5. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 6. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 7. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 8. определя реда и организира извършването на текущата дейността на сдружението и носи отговорност за това;
 9. определя адреса на сдружението;
 10. взема решение за участие в други организации;
 11. взема решение за определяне на имуществените вноски на членовете, в това число и членския внос;
 12. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението във връзка с осъществяваната дейност, в това число във връзка с реда за управление на имуществото на сдружението;
 13. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 14. изпълнява задълженията, предвидени в устава;
 15. приема и изключва членове;
 16. взема решения за откриване и закриване на клонове;
 17. приема правила за организацията на работата си.

Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на някой от тях.

Председател на Управителния съвет

Управителният съвет избира от своя състав Председател.

Председателят на Управителния съвет:

 1. има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия;
 2. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 3. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество, включително администрира банковите сметки на сдружението;
 4. сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
 5. представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;
 6. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението;
 7. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
 8. решава други въпроси, които в съответствие с устава на сдружението са му възложени от Общото събрание или от Управителния съвет.

Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

Председателят е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.

Председателят може да бъде сменен по всяко време с решение на Управителния съвет, взето с мнозинство от 2/3 от неговия състав.

Заместник – председатели на Управителния съвет

Управителният съвет избира от своя състав двама Заместник – председатели.

Заместник – председатели на Управителния съвет осъществяват правата и задълженията си в съответствие с възложеното им от Председателя на Управителния съвет, при спазване на законовите правила и изисквания.

Правомощията на Заместник – председателите на управителния съвет се възлагат от Председателя на Управителния съвет.