ОСНОВИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ – ПРОГРАМА

Семинар

„ ОСНОВИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ”

18-19.02.2017 г.

Гр. София, Софийски университет “Климент Охридски”,

зала 255, ет. 2 , северно крило

 

ПРОГРАМА

 

18.02.2017 г. (събота)

 

   9.00 – 9.30 Регистрация и откриване на семинара

 

   9.30 – 10.15 Обща характеристика на търговската несъстоятелност. Откриване на производството по несъстоятелност
  10.15 – 11.00 Маса на несъстоятелността. Попълване на масата.
11.00  –  11.30 Кафе-пауза
11.30  –  12.15 Синдикът като орган на несъстоятелността
12.15  –  13.00 Примерен тест
13.00  –  14.00 Обедна почивка
14.00  –  14.45  

Събранието на кредиторите като орган на несъстоятелността

14.45  –  15.30 Комитетът на кредиторите като орган на несъстоятелността-обща характеристика, състав и функции
15.30  –  16.00 Кафе-пауза
16.00  –  16.45 Предявяване и приемане на вземанията на кредиторите
16.45   – 17.30 Оздравяване на предприятието на длъжника

 

 

 

19.02.2017 г. (неделя)

 

   9.30 – 10.15 Обявяване на длъжника в несъстоятелност

Осребряване на масата на несъстоятелността и разпределение.

10.15 – 11.00 Приключване и възобновяване на производството по несъстоятелност.

Възстановяване в правата на несъстоятелния длъжник

11.00  –  11.30 Кафе-пауза
11.30  –  12.00 Извънсъдебно споразумение
12.00  –  12.45 Примерен тест
12.45  –  13.00 Обобщаване на резултатите и заключение

 

 

Семинарът има за цел да представи пред участниците материалноправните и процесуалните специфики на търговската  несъстоятелност, при съобразяване с последните изменения и допълнения на Търговския закон. Програмата е съобразена със списъка на темите –  приложение към чл. 4, ал.1 от Наредба №  3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор квалификация и контрол върху  синдиците.

Семинарът е  с практическа насоченост и  може да служи като подготовка за участие в изпит за придобиване на квалификация за синдик. Преподаването е интерактивно и дава възможност за самопроверка чрез включване на аудиторията в симулирана изпитна ситуация – тест.

 

Лектори  : Доц. д-р Анета Антонова, Ради Йорданов – заместник-председател на Окръжен съд – София, д-р Нели Маданска