ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ НА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СИНДИК

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ НА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СИНДИК, ПРИЕТИ С РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 16.02.2017Г. НА КОМИСИЯТА ОПРЕДЕЛЕНА СЪС ЗАПОВЕД № ЛС-04-244/14.02.2017Г. НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

Tehn_pravila_sind_636228618873571710