Цели

Основните цели на сдружението са:

  1. Да работи за изграждане и утвърждаване на нормите на професионално поведение на синдиците с оглед прозрачност, компетентност, независимост, обективност и професионална етика;
  2. Да насърчава подобряването на  квалификацията и развитието на синдиците;
  3. Да работи за усъвършенстване на механизмите за взаимодействие между институциите и организациите на публичното право и гражданското общество;
  4. Да работи за утвърждаване на общественото доверие във възможностите за оздравяване на предприятията и ефективността от несъстоятелността като законов способ;
  5. Да извършва анализи и социални изследвания по значими проблеми, свързани с производството по несъстоятелност;
  6. Да анализира законодателството и неговото практическо приложение по въпроси, свързани с несъстоятелността и да прави предложения за неговото подобрение и адаптиране към изискванията на съвременния търговски оборот;
  7. Да популяризира и утвърждава добрите европейски практики в областта на несъстоятелността.