Author:

СЕМИНАР НА ТЕМА „ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ОТ 2017 И 2018 г. ”

„ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ОТ 2017 И 2018 г. ”
на 29 май 2018 г., от 9 до 17 часа
в гр. София, Зала „A hub“, ул. „Христо Белчев“ № 3, http://www.a-hub.bg/bg/
Семинарът има за цел да представи новите положения в уредбата на търговската несъстоятелност. Обучението е с практическа насоченост и акцентира върху дискусионни и актуални въпроси по приложението на Част четвърта на ТЗ, както и върху относимата съдебна практика. Преподаването е интерактивно и дава възможност за включване на аудиторията в хода на изложението и дискусиите.
В програмата на обучението са включени въпроси относно :
– Откриване на производството по несъстоятелност – основания, доказване на неплатежоспособността, новите презумпции за неплатежоспособност. Вземанията за трудови възнаграждения като основание за откриване на производството.
– Процедура по предявяване на вземанията. Промените относно установителния иск.
– Тълкувателно дело № 1/2017 г. на ВКС – въпросите и възможните отговори
– Новите моменти при осребряването на масата на несъстоятелността и защитата на обезпечения кредитор.
Преподаватели :
Силвия Кръстева – съдия с повече от 25 години професионален опит като съдия по граждански и търговски дела и дела по несъстоятелност.
Нели Маданска – доктор по право, преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“ и УНИБИТ, консултант. С опит в материята на търговската несъстоятелност като адвокат, инспектор и главен инспектор в Министерството на правосъдието, отговарящ за контрола и обучението на синдиците, заместник-директор на НИП, член на работни групи по подготовка на законодателни предложения. Автор на публикации в специализирания печат и на монографиите „Новите положения в Търговски закон“, „Синдикът в производството по несъстоятелност“, „Производството по несъстоятелност – проблеми и тенденции“. Съавтор в “Производството по несъстоятелност – материалноправни, процесуални и регистърни въпроси“, „Дружествени спорове и съдебни производства по Закона за търговския регистър“, „Коментар на промените в Търговския закон“ и др. Лектор към Центъра за обучение на адвокати, НКЦ „Решение“, КЧСИ.

В прикачените файлове може да намерите програма и формуляр за участие в семинара.