Category: Новини

РЕФОРМА НА РАМКАТА ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ

Вече една година работната група по търговския закон заседава активно относно реформата на рамката на несъстоятелност, под ръководството на Министъра на правосъдието. В проекта участват опитни специалисти и професионалисти в областта на търговското право, магистрати, адвокати и синдици. Асоциацията на синдиците в България участва чрез свои представители. Реформата е насочена към изработване на проект за изменение и допълнение на Търговския закон, както и проект за изменения и допълнения в относимите поздаконови нормативни актове. Реформата цели създаване на по-ефективно производство по несъстоятелност. РЕФОРМА НА РАМКАТА НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ Вече една година работната група по търговския закон заседава активно относно реформата на рамката на несъстоятелност, под ръководството на Министъра на правосъдието. В проекта участват опитни специалисти и професионалисти в областта на търговското право, магистрати, адвокати и синдици. Асоциацията на синдиците в България участва чрез свои представители. Реформата е насочена към изработване на проект за изменение и допълнение на Търговския закон, както и проект за изменения и допълнения в относимите поздаконови нормативни актове. Реформата цели създаване на по-ефективно производство по несъстоятелност.

СЕМИНАР НА ТЕМА “АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС, ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ И ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН”

На 21 – 22 юни 2017 г. в гр. София, хотел „Рила” ще се проведе семинар на тема “АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС, ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ И ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН”

В прикачените файлове може да намерите програма и формуляр за участие в семинара.

Министерство на правосъдието обявяви резултатите от писмената част на изпита за придобиване на квалификация за синдик

На 10.03.2017 г. Министерство на правосъдието обяви резултатите от писмената част на изпита за придобиване на квалификация за синдик, обявен със Заповед № ЛС-04-1985/02.12.2016 г. на министъра на правосъдието, график за устния изпит на кандидатите, издържали писмената част на изпита и въпросник за устния изпит.

 

Резултати от писмената част на изпита може да откриете тук.
График за устния изпит на кандидатите, издържали писмената част на изпита, може да откриете тук.
Въпросник за устния изпит може да откриете тук.

Всички продажби – в регистър

Мария Шукерова - председател на Асоциацията на синдиците в България
Мария Шукерова – председател на Асоциацията на синдиците в България

В началото на годината бе учредена Асоциация на синдиците в България, която стартира с твърде амбициозни идеи: да събере в единен електронен регистър продажбите на фирмени активи на обявените в несъстоятелност предприятия, да съдейства на синдиците и да работи за издигане на професионалния им престиж, да участва в законодателния процес. Това са и темите, по които журналисти от престижната правна медия Параграф 22 разговаряха с председателя на асоциацията Мария Шукерова.

Цялата статия може да откриете тук.

Г-жо Шукерова, какво наложи създаването на асоциацията и за решаването на какви конкретни проблеми, с които се сблъсква съсловието, смятате, че тя би могла да бъде полезна?

Вижте “Всички продажби – в регистър”

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ НА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СИНДИК

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ НА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СИНДИК, ПРИЕТИ С РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 16.02.2017Г. НА КОМИСИЯТА ОПРЕДЕЛЕНА СЪС ЗАПОВЕД № ЛС-04-244/14.02.2017Г. НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Вижте “ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ НА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СИНДИК”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

 

АСОЦИАЦИЯ НА СИНДИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ЗА ЖУРНАЛИСТИ

на което ще бъдат официално представени целите и дейностите

на  Асоциацията

Събитието ще се състои на 9 февруари 2017 г., от 12:00 часа, в НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ на БТА, бул. „Цариградско шосе“ № 49

АСОЦИАЦИЯ НА СИНДИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, вписано в регистъра на СГС с решение № 1  от 09.01.2017 г. по ф. д. № 831/2016 г. по описа на Софийски градски съд.

АСБ е доброволно обединение на професионалисти, практикуващи в областта на несъстоятелността, ликвидацията и Търговското право.

Учредяването на Асоциацията съвпада с приемането на измененията и допълненията на Търговския закон  (Дв. бр. 105 от 2016 г.), които въвеждат ново правомощие на синдика – да бъде доверено лице в производствата по стабилизация на търговците, да съдейства за приемане на план за стабилизация от кредиторите и по този начин – за предотвратяване на обявяването в несъстоятелност.

АСБ е първата организация у нас,  която си поставя за цел да работи за повишаване на квалификацията и професионализма на синдиците, за утвърждаване на стандарти за прозрачност, компетентност, независимост, обективност и професионална етика в съответствие с най-добрите европейски и световни практики.

АСБ ще бъде активен и добронамерен партньор на институциите, имащи отношение към регулацията на професията на синдика и към съдебните производства, свързани с финансовите затруднения на търговците и ще насочи усилията си към повишаване на информираността на обществото и бизнеса.

С уважение,

Мария Шукерова – председател на АСБ

СЕМИНАР НА ТЕМА „ОСНОВИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ”

 

Решение № 1 постановено по ф. д. № 831/2016 г. по описа на Софийски градски съд.
гр. София, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 19,
ет. 4, ап. 14
БУЛСТАТ: 177127214

АСОЦИАЦИЯ НА СИНДИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

ОРГАНИЗИРА

Семинар на тема  „ОСНОВИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ”

 

Семинарът има за цел да представи пред участниците материалноправните и процесуалните специфики на търговската несъстоятелност, при съобразяване с  последните изменения и допълнения на Търговския закон.  

Програмата е съобразена със списъка на темите –  приложение към чл. 4, ал.1 от Наредба №  3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор квалификация и контрол върху  синдиците.

Семинарът е с практическа насоченост и може да служи като подготовка за участие в изпит за придобиване на квалификация за синдик.

Преподаването е интерактивно и дава възможност за самопроверка чрез участие в симулирана изпитна ситуация – тест.

 

Лектори  : Доц. д-р Анета Антонова, Ради Йорданов – заместник-председател на Окръжен съд – София, д-р Нели Маданска

 

Практическа информация : 

Семинарът ще се проведе на 18 и 19 февруари в СУ Климент Охридски, зала 255, ет. 2 , северно крило

Такса за участие :  190 лв., платима по банкова сметка: IBAN BG 80 PIRB 8050 1605 9110 45  при „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД или в брой,  в деня на обучението

За информация и записвания: Анна-Мария Кристиянова Маджарова, тел.0894482044 или на телефон 0896686481, ел.адрес: Madzharova_a@shukerova.com

Програма – Тук